Project details

Client

054338Untitled-1Logo

Venues

Shanghai Plaza 66, Beijing China World, Qingdao Hisense Plaza, Chengdu Yanlord, Chongqing Times Square.

The event was held in Shanghai Plaza 66, Beijing China World, Qingdao Hisense Plaza, Chengdu Yanlord, Chongqing Times Square. Triumph Asia was in charge of the event management in 23 different locations all over China on the same date: Dalian Times Square, Tianjin Friendship Department Store, Shenyang Forum66, Hangzhou MixC, Shenyang Charter, Shenyang Mixc, Hangzhou Tower, Changsha Yunda International, Wuhan International, Jinan Guihe Shopping Center, Xi’an Zhongda International Mansion, Hefei Intime Plaza, Nanjing Deji Plaza, Suzhou Tower, Fuzhou Ocean Classic, Nanning Dream Island, Zhengzhou Fuda Fufu Shopping Plaza,Kunming Gingko.